شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونآزمون
158برنامه ترويج تغذيه با شير مادر 2شغلي20 ساعت1397/05/241397/05/2709:0014:000شروع آزمون